Exempel på brott

Hot och hat kan vara många olika typer av brott som till exempel olaga hot, ofredande, olaga tvång, förolämpning och förtal. Det kan också handla om olaga integritetsintrång, kränkande fotografering, hets mot folkgrupp eller sexuellt ofredande.

Här finns några exempel på brott som kan vara kopplade till hot och hat.

Ofredande

Ofredande kan vara att någon kontaktar dig upprepade gånger via till exempel telefon eller e-post och lämnar oönskade meddelanden med trakasserande innehåll. Det kan också vara ofredande om du blir fysiskt antastad genom att någon knuffar eller håller fast dig.

Vad säger lagen?

Lagrum 4 kap. 7 § brottsbalken

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hot som riktas mot dig kan också handla om andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste det uppfattas som allvarligt. Olaga hot kan till exempel vara att någon säger att de ska döda dig eller att någon hotar dig med kniv.

Vad säger lagen?

Lagrum 4 kap. 5 § brottsbalken

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Olaga tvång

Olaga tvång innebär att någon med våld eller hot försöker tvinga dig att göra eller tåla någonting eller att få dig att inte göra någonting. Det kan till exempel vara att någon säger att din bil kommer att bli förstörd om du skriver en artikel om ett visst ämne eller att du kommer att skadas på något sätt om du inte slutar som förtroendevald för ett visst parti.

Vad säger lagen?

Lagrum 4 kap. 4 § brottsbalken

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande kan vara när någon genom ord eller handling ofredar dig för att kränka din sexuella integritet. Det kan till exempel vara om någon tar kontakt med dig via telefon eller e-post och innehållet i meddelandet är tydligt sexuellt. Att någon blottar sig inför dig kan också vara sexuellt ofredande.

Vad säger lagen?

Lagrum 6 kap. 10 § brottsbalken

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Misshandel

Misshandel innebär att någon utsätter dig för kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det kan till exempel vara att någon slår, sparkar, river eller biter dig.

Vad säger lagen?

Lagrum 3 kap. 5 § brottsbalken

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förtal

Förtal kan vara att någon sprider uppgifter om dig som är nedsättande, till exempel att du har begått ett brott. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att någon säger eller skriver något nedsättande om dig. Andra exempel är att någon sprider bilder eller filmer.

Bra att veta

Vid förtal inleder polis eller åklagare vanligtvis inte en förundersökning även om det är frågan om brott. Om polis eller åklagare inte kan driva ärendet finns det möjlighet för dig att stämma gärningspersonen på egen hand i domstol.

Vad säger lagen?

Lagrum 5 kap. 1 § brottsbalken

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Förolämpning

Förolämpning kan vara om någon kränker dig genom till exempel skällsord eller öknamn och sårar din självkänsla. Det räcker att uttalandet riktas direkt till dig, det behöver inte spridas till någon annan.

Bra att veta

Vid förolämpning inleder polis eller åklagare vanligtvis inte en förundersökning även om det är frågan om brott. Om polis eller åklagare inte kan driva ärendet finns det möjlighet för dig att stämma gärningspersonen på egen hand i domstol.

Vad säger lagen?

Lagrum 5 kap. 3 § brottsbalken

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Olaga integritetsintrång

Olaga integritetsintrång kan vara att någon sprider bilder eller filmer på dig när du är naken eller har sex. Det kan också handla om att någon sprider uppgifter om sjukdomar från din patientjournal. Ett annat exempel är när någon sprider bilder eller andra uppgifter som visar att du utsatts för brott.

Vad säger lagen?

Lagrum 4 kap. 6 c § brottsbalken

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp
döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.
Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot dig. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av de brott som räknas upp i lagen och innebära en upprepad kränkning av din personliga integritet. Det kan till exempel handla om upprepade obehagliga samtal eller att en gärningsperson bryter sig in i ditt hem flera gånger.

Vad säger lagen?

Lagrum 4 kap. 4 b § brottsbalken

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
12. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Hatbrott

Hatbrott är ett samlingsnamn för ett motiv att begå olika brott. Hets mot folkgrupp och olaga diskriminering är hatbrott i sig, men vilket brott som helst kan bedömas som ett hatbrott om gärningspersonens motiv har varit att kränka dig på grund av de grunder som räknas upp i lagtexten. Den som döms för ett brott med hatbrottsmotiv kan få ett strängare straff. Till exempel kan en gärningsperson som misshandlat någon på grund av en persons sexuella läggning få ett strängare straff.

Vad säger lagen?

Lagrum 29 kap. 2 § p. 7 brottsbalken

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.