Konsekvenser av hot och hat

Hot och hat kan få allvarliga konsekvenser för de som utsätts. Det kan leda till att en person anpassar sitt beteende och censurerar sig själv. När hot och hat upprepas under lång tid kan det bli en så normal del av ens liv att händelserna förminskas.

Hot och hat kan också få konsekvenser på samhälls- och gruppnivå. När hot och hat drabbar personer som deltar i samhällsdebatten blir det inte bara ett hot mot den person som blir utsatt, utan också ett hot mot vår demokrati.

Olika perspektiv får inte utrymme

På gruppnivå kan hot och hat leda till att en del grupper väljer att inte uttala sig i vissa frågor. Konsekvensen kan bli att olika perspektiv inte får utrymme i det offentliga samtalet. På samhällsnivå riskerar hot och hat att bli en normal del av debatten. Det kan leda till att färre människor vågar och vill medverka i det demokratiska samtalet med sina åsikter, perspektiv och sin kunskap. Det är ett hot mot demokratin och mot allas fri- och rättigheter.

30 %

av förtroendevalda säger att de censurerat sig själva av oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.

58 %

av journalisterna uppger att de någon gång varit utsatta för trakasserier, hot eller våld i sitt yrke.

33 %

av utsatta författare har övervägt att lämna ett uppdrag eller inte arbeta med ett visst ämnesområde.