Stöd för utsatta med anställning

Arbetsgivare

I Sverige har alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen ett ansvar att göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Både oron för att bli utsatt och att faktiskt bli utsatt för hot och hat på arbetet innebär en psykisk påfrestning som påverkar arbetsmiljön negativt. Det ska arbetsgivaren känna till och förebygga så gott det går.

Om en person du möter inte får det hen har rätt till i sin anställning kan du uppmana den utsatta att vända sig till sitt skyddsombud på arbetsplatsen.

Ansvarar för arbetsmiljön

I arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren regelbundet ska bedöma risker och åtgärda risker som har identifierats. Det ska finnas en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet där det beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Arbetsgivaren är även skyldig att ha en plan för första hjälpen och krisstöd. På vissa arbetsplatser finns det också säkerhetssamordnare att rapportera utsatthet för hot och hat till.

Den utsatta bör kontrollera med sin arbetsgivare vilka rutiner som finns och vad som ska göras om hen blir utsatt för brott i sitt arbete.

Företagshälsovård

En del arbetsplatser anlitar företagshälsovård dit anställda kan vända sig om de inte mår bra och tror att arbetsplatsen är orsaken. Om den utsattas arbetsplats är knuten till företagshälsovården kan personen i vissa fall vända sig dit direkt, annars ska hen prata med sin chef först. Om det behövs kan företagshälsovården skicka en remiss till den vanliga vården.

Fackförbund

Om den utsatta personen är ansluten till en fackförening bör hen undersöka om de, utöver juridisk rådgivning, kan erbjuda stöd. Om fackföreningen inte erbjuder stöd bör de kunna hänvisa personen vidare.

 

Hälso- och sjukvård

Det går alltid att hänvisa den utsatta till hälso- och sjukvården. Om personen behöver akut hjälp, hjälp hen att ringa 112. Är det inte akut kan den utsatta kontakta sin vårdcentral eller ringa 1177 för att få hjälp med var hen kan söka vård. Den utsatta kan vända sig till hälso- och sjukvården om hen har fysiska och psykiska besvär. Om den utsatta är en ung person är det också möjligt att kontakta den lokala ungdomsmottagningen.

Ideella organisationer

Det finns flera ideella organisationer som den utsatta kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Det kan personen göra oavsett om hen har polisanmält eller inte. Det är kostnadsfritt och volontärer som arbetar i sådana organisationer har vanligtvis tystnadsplikt. Ideella organisationer kan erbjuda stöd och hjälp via e-post, chatt, telefon eller besök.

Den utsatta kan kontakta en ideell organisation för samtalsstöd eller för praktisk hjälp, till exempel hjälp med att fylla i en blankett. Hen kan också vända sig till en ideell organisation för att få en stödperson som följer med till ett förhör hos polisen och under en rättegång i domstolen. Den som ska vara med om en rättegång kan även få praktisk hjälp av ideella personer som arbetar på tingsrätten och kallas för vittnesstöd. Det är oftast den lokala brottsofferjouren som ansvarar för vittnesstödsverksamheten.

Brottsofferjouren Sverige har utbildat verksamma i sin nationella telefoncentral och i de lokala jourerna för att särskilt kunna ge stöd till personer som utsätts för hat och hot när de deltar i det demokratiska samtalet.