Om regeringsuppdraget

Regeringen beslutade i juli 2017 om handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Brottsoffermyndigheten fick då regeringens uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Inom ramen för uppdraget tog myndigheten fram den här webbplatsen.

Brottsoffermyndigheten har i år också fått i uppdrag från regeringen att genomföra en informationsinsats mot näthat. Insatsen ska förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet samt bidra till att stödja personer som riskerar att drabbas av näthat. Insatsen ska genomföras för personer som blir utsatta för näthat på grund av rasism, könsrelaterat hat, sexism och liknande former av fientlighet. 

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott. Det gör myndigheten bland annat genom att:

  • besluta om statlig ersättning till brottsoffer, så kallad brottsskadeersättning,
  • kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Det övergripande målet för Brottsoffermyndigheten är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta Brottsoffermyndigheten genom att ringa 090-70 82 00 eller skicka e-post.

Du kan också besöka myndighetens webbplats. Där hittar du information på flera språk om brottsoffers rättigheter och om rättsprocessen.